Padrag története

(a kezdetektől 1961-ig)


 1. "Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Rendelem én, a keresztény István, egyszersmind Ungria királya, megalapítván, berendezvén és megszilárdítván a szentséges Istenanya székhelyi monostorát Veszprémben és benne összegyűjtvén apácák seregét ...; és adok ennek a monostornak kilenc falut földjeikkel együtt: Szagarvrien és Máma és Szandro és Knisza és Tzitum és Szamtag és Padrugo és Zalészi és Grintzari; és több másokat adok a szentséges Istenanya székhelyi monostorának, hogy míg áll az ég és a föld, a monostoréi legyenek ..."
  Az alábbiak közül melyik falu Padrag?
  Máma
  Szamtag
  Padrugo
 2. Sok-sok névváltozata volt a falunak. Vajon ezek igazak?
  1109-1342 Villa Podrug, Podruc, Podragh, Poss Pudrug, Podrug
  1378-1488 Potrugh, Podrogh, Padragh, Padrag
  1488-ban Padrag és utána már mindig Padrag
 3. Kik voltak Padrag földesurai (nem teljes a felsorolás, sőt hiba is lehet benne)?
  1109-1562 a veszprémvölgyi apácák
  1563-1566 Mahmud szilidárja
  1567-1625 a veszprémvölgyi apácák
  1626-1703 II. Mohamed oszmán uralkodó
 4. A helyi "vallásháborúk" néhány eseménye:
  1. A falut birtokló győri jezsuiták helyi képviselője, páter Czelles elkergeti (kivereti a faluból) a többségi reformátusok prédikátorát, Szokolai Istvánt, s római katolikus plébánost állít a helyére.
  2. A Rákóczi szabadságharc alatt a protestánsok kiűzik birtokukról és a plébániáról a jezsuitákat.
  3. I. József király elrendeli: a protestánsok kötelesek visszaadni a katolikusoknak az elvett birtokot és a paplakot. (Nem történt meg!)
  4. A jezsuiták (csellel) visszaveszik a templomot a reformátusoktól és helyreállíttatják. Ez időtől kezdve a reformátusok csak a parókián tarthatnak istentiszteletet, de ott is igen sok háborgatást kell elszenvedniük.
  Melyik négy évszám illeszkedik a fenti négy eseményhez?
  1600, 1603, 1609, 1649
  1700, 1703, 1709, 1749
  1800, 1803, 1809, 1849
 5. A falvakat sokszor látogatja a "vörös kakas". Padrag is megpróbál ez ellen védekezni. 1882-ban tűzifecskendőt vásárol a község, Valser budapesti gyárostól, 600 forint vételárért. 1900-ben felmérik a községi kötelezett tűzoltóság felszereltségét. A 110 lakóházban élő 817 lakosú faluban van: 61 kút, 40 lófogat, 55 marhafogat, egy megfelelő, 81 fős tűzoltócsapat. Parancsnoka: Simon Benő, alparancsnok: Németh Gábor, szolgálatvezető segédtiszt: Cséri Gábor. A fölszerelés értéke: 2030 korona, a szertár értéke: 1000 korona. Az alábbi hírek melyike igaz?
  1871 Ebben az esztendőben nagy szomorúság köszönt Padragra, lángok martaléka lesz, leég majdnem az egész falu, templomával, egyházi épületeivel együtt.
  1893 A veszprémi áprilisi nagy tűzvész - amelyben 152 épület vált hamuvá - károsultjainak megsegítésére megmozdul szinte az egész ország. Padrag 16 forint 6 krajcárt adományoz.
  1894 Egy orkánszerű szél következtében tűz üt ki Padragon, amely a körjegyzői lakot és a kocsma épületét teljesen elhamvasztja. Schill János jegyző kára 6000 forint.
  1895 Ismeretlen személyek egyszerre hat helyen felgyújtják a községet. A szélviharban, az álmából felriadó lakosság szinte megbénul, oltásra nem is gondol. 30 ház kivételével, az egész község leég. Emberéletben - szerencsére - nem esik kár, de sokan szenvednek égési sérülést.
  1904 Kigyullad és leég Lélek János lakóháza és pajtája. A tüzet a károsult 4 éves fia okozta. A kár 5000 korona.
  1908 Kigyullad és leég Cseh István háza. A tüzet B. Istvénné gondatlansága okozta, aki az égő parazsat a ház végébe önti.
 6. 1831 Padragot is eléri az országos kolerajárvány. Melyik állítás igaz?
  Padragon 88 napig tart a járvány.
  A járványban 10 személy hal meg.
  A kolerajárványt még ez évben pestis követi.
 7. 1916 június 11: fekete himlő járvány "látogatja meg" a községet. A halottak számáról nincs adat. Melyik állítás lehet valószínű?
  12 halottja van a járványnak.
  50 felnőtt és 22 gyermek halt meg.
  200 férfi, 300 nő áldozata volt a himlőnek.
 8. A betegségek az állatokat is sújthatják. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
  1899 májusában veszettség üti fel a fejét Padragon.
  1903-ban 53 napon át száj- és körömfájás sújtja a községet. A zárlatot és forgalmi korlátozást október 25-én oldják fel.
  1905-ben szapornyica járvány tizedeli meg a padragi szarvasmarhaállományt. A tenyészbikák 90%-a elpusztul a járványban.
  1933-ben két hónapig tartó sertéspestis járvány pusztítja az állatállományt.
 9. Padrag és még hat szomszédos község bognárai és kovácsai 1826 januárjában - miután I. Ferenc királytól kiváltságos levelet kaptak - önálló céhet alakítanak. Melyek ezek a községek?
  Ajka
  Bódé
  Csékút
  Kis-Lőrinte
  Németpolány
  Pusztamiske
 10. 1911. március 5-én N. István 65 éves jómódú gazda - negyvenévi boldognak látszó házasság után - féltékenységből megöli a feleségét. Hány éves a feleség?
  18 éves
  30 éves
  59 éves
  65 éves
 11. Hány év börtönre ítélte a megyei bíróság?
  1 év
  10 év
  20 év
 12. Ez évben már pecsétnyomót is készíttet a község. Alakja kör, átmérője 25 mm. Felirata körben: "PADRAGI KÖZSÉG PETSÉTJE". A közepén (nyújtott) sarló és ekecsoroszja rajza, felettük az évszám.

  Tojásdad alakú, 21x28 mm-es pecsétnyomót készíttet Padrag község körben "PADRAGI HELSÉG PETSÉTI" felirattal. Belül leveles gally, ekecsoroszlya és nyújtott sarló stilizált rajza, alattuk az évszám.

  Egyszerű, ábra-rajz nélküli, kör alakú, 35 mm átmérőjű pecsétnyomót készíttet a község Budapesten, Felsenfeld Ignácz bélyegzőgyárában, "VESZPRÉM VÁRMEGYE PADRAG KÖZSÉG" felirattal és az évszámmal.

  Melyik ez a három évszám?
  1747
  1823
  1848
  1909
  1930
 13. 1848. május 9-én 69 padragi férfi esküszik fel nemzetőrnek. Halimbával és Öccsel együtt a csékúti székhelyű kapitánysághoz tartoznak. Kapitány: Boros József, főhadnagy: Mlinarik József, alhadnagyok: Kelemen István és Nagy Ferenc. A század - rajtuk kívül - 2 ???, 17 ????? és 218 gyalogos nemzetőrből áll. Milyen katonai rangok állnak a kérdőjelek helyén?
  ??? - őrmester
  ??? - őrnagy
  ????? - baka
  ????? - káplár
 14. A Padragi Református Egyházközség megkezdi a születési, házasságkötési, halálozási anyakönyvek vezetését. Erre a talált források szerint két dátum is valószínűnek tűnik. Melyek ezek?
  1737
  1798
  1833
 15. A reformátusok hosszas kérvényezés után engedélyt kapnak az uralkodótól egy 233 ülőhelyes templom építésére. A felépült templom síkmennyezetes, 7 és fél méterszer 15 és fél méter belső térrel, 150 ülőhellyel, egyemes zárású szentéllyel. Ki volt ekkor az uralkodó?
  II. Lipót király
  Mária Terézia királynő
  II. József király
 16. Néhány esemény a világháborús időkből. Melyik dátum - esemény párosítás helyes?
  1913 - Kötelezik bevonulásra az 1897-ben született és fegyveres szolgálatra alkalmas fiatalokat.
  1916 - Elrekvirálják a katolikus templom két harangját.
  1918 - A megszálló katonák "malenkij robotra" visznek 10 padragi személyt és a faluban lévő munkaszolgálatos katonákat.
  1945 - A községi katonai parancsnokság ismételten felszólítja a 16-48 év közötti férfi lakosokat , hogy a német csapatokkal együtt vonuljanak (vissza) nyugat felé. Az érintettek zöme azonban a "nyugatra vonulás" helyett elrejtőzik az erdőben.
 17. Aschner Lipót és társai "megalapítják" a padragi szénbányát. Először a külszíni létesítményeket kezdik el építeni, majd 1941 februárjában megkezdődik a Szkip-akna, s vele párhuzamosan a Táncsics szállítóakna lemélyítése. Az utóbbit személy- és anyagszállításra rendezik be. (Eredetileg a Szkip-aknát tervezték erre a célra, de a lemélyítés közben több mint egy méterrel eltértek a függőlegestől, ezért csak légaknaként szolgálhatott.) Mindkét akna 248 méter mély lett. Mikor készültek el ezek az aknák?
  Szkip-akna 1941, Táncsics-akna 1942
  Szkip-akna 1944, Táncsics-akna 1945
  Szkip-akna 1945, Táncsics-akna 1944
 18. A "megye" 1949-ben elmarasztalja Padrag községet, mert a begyűjtési versenyben a legrosszabbak közé tartozik. (Ajka 166 százalékot ért el.) Hány százalékot teljesített Padrag?
  99 %
  49 %
  29 %
 19. 1959. augusztus 10-én az iskola egyik tanárát nevezik ki az általános iskola igazgatójának, aki azután több mint 30 éven át, nyugdíjazásáig igazgatja, fejleszti a község (majd városrész) iskoláját. Ki ő?
  Pusztaszeri Károly
  Varga Ilona
  Koczka István
  Németh István
 20. Néhány esemény még a szénbánya történetéből. Melyik dátuma helyes?
  1944 - A bánya kiépíti a bányatelep vízvezeték hálózatát - "kárpótlásul" - mert az alábányászás "mellékhatásaként" a kutak kiapadnak.
  1957 - A Táncsics-akna mögötti szabad területen 150 bányászlakás épül.
  1959 - A Hunyadi aknából felszínre hozzák az első csille szenet (építését 1952-ben kezdték el, s a legkorszerűbb bányabiztosítási létesítményekkel szerelték fel).
  1962 - A bányában beomlik a kőzet és két ember halálát okozza. (Ebben az évben egyesül Padrag és Csékút község Padragkút néven.)
   

Forrás: Tilhof Endre: Padrag, anno ...
Történeti kronológia és adattár, a kezdetektől 2004-ig

Összeállította: burcsi (2011.08.20.)

Vissza a quizekhez       Vissza a kezdőoldalra!